1. مشاوره با کارشناس و تعیین قیمت، وقت و محل
  2. اعزام کامیونت با کارگران به محل
  3. بسته بندی اثاث (درصورت درخواست)
  4. انتقال و چینش در خاور مسقف
  5. تخلیه و چینش اثاثیه در مکان جدید